Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 03/2022. Các hình ảnh tại công trình dự án:

Dãy nhà phố 1
Dãy nhà phố 1
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố thương mại 1
Dãy nhà phố thương mại 1
Dãy nhà phố thương mại 2
Dãy nhà phố thương mại 2
Dãy nhà phố thương mại 7
Dãy nhà phố thương mại 7
Dãy nhà phố thương mại 8
Dãy nhà phố thương mại 8

Hưng Lộc Phát